Bahen Ham Au Gabe HarosuhMu Lirik Lagu Batak

Bahen Ham Au Gabe HarosuhMu

Bahen Ham Au Gabe HarosuhMu

ale Tuhan ham do haposankin
ai Ham do hagoluhankin
hubaMu tongtong marondos au
lang dong nalegan nagabe haporusankin

**
‘ge sipata margattih soluk do
gilumbang roh manosak au
huombaskon do hulobei Mu
ai pitah Ham do naboi pasonang uhurhin

ai hataMu do rigapankin
namanondangi au
manogu au bai pardalanankin
ase ulang au kahou

ondos Bamu ganup goluhkon
sai bahen Ham ma au…Tuhan..
sai bahen ham au Tuhan…
gabe harosuhMu…

**
‘ge sipata margattih soluk do
gilumbang roh manosak au
huombaskon do hulobei Mu
ai pitah Ham do naboi pasonang uhurhin

ai hataMu do rigapankin
namanondangi au
manogu au bai pardalanankin
ase ulang au kahou

ondos Bamu ganup goluhkon

sai bahen Ham ma au…Tuhan..
sai bahen ham au Tuhan…
gabe harosuhMu…