Eddy Silitonga Rigapankin Lirik Lagu Batak

Eddy Silitonga Rigapankin

Voc Eddy Silitonga
Cipt : 

anggo hu pikkiri goluh on
i lobeini Tuhan Naibata
buei tumang pasupasuMu
janah lang tarbilang holongMu

lang margogoh au daoh humbaMu
goluhkon igomgom tonduyMu
anggo hu kawahkon langit na gijang
ijai do Ham…ijai do Ham

anggo au bai na kahou
sondangMu ma rigapankin
anggo au hu lombangin
idopMu manogu au on

lang rabe au
manadingkon  ham Tuhankin
lang rabe au,
daoh hun labungMu Tuhan

https://www.youtube.com/watch?v=G0ReYXWOkco