Lirik Lagu Borukku Monicha Sihotang

O BORUKKU HASIANKU UNANG SAI TANGIS HO BORU
MODOM MA HO SONANG MA HO DIABINGAN INANGMON
NIPIHON AKKA NAULI


O BORUKKU HASIANKU HARU PATIBU MA MAGODANG
ASA ADONG HO HADUAN LAO PANGALU-ALUANHI
MOLO MATUA INANGMON

SIAN NA SAGOGOKU SIAN NA SA TOLAPHU
SAI NA SUKKAONHU DO LAO PARMUDUHONHO BORU

NANG DI TANGIANGHU TOKTONG BOANOKKU
ANGGIAT TARULI HO TU PINARSITTA MI

MANANG TUDIA HO BORU SOGOT HADUAN
UNANG LUPAHON TONA NI NATORASMON
HULAHON MA INANG SUDE NA PODAKI
ASA TANDA MA HO INANG BORU HASIAN O TONDIKKU